Regulamin konkursów w social mediach

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorami i sponsorami konkursu jest Nerdheim.pl – portal popkulturowy oraz podmioty wymienione w postach zawierających odnośnik do niniejszego regulaminu

Konkursy organizowane przez Nerdheim.pl – portal popkulturowy nie są grami hazardowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

W konkursach nie mogą brać udziału osoby należące do redakcji portalu Nerdheim.pl.

Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursów Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.

Czas trwania konkursów jest każdorazowo wyszczególniany w postach na profilach społecznościowych, które zawierają również odnośnik do niniejszego regulaminu.

§ 2 ZASADY

Uczestnikiem Konkursów może być osoba fizyczna, w terminie wyszczególnionym w poście odpowie na zawarte w nim pytanie oraz, jeżeli przewidziana jest większa ilość nagród, wskaże tę preferowaną.

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba/osoby, wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń

W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym (Instagram / Facebook / Twitter), na którym został zamieszczony oryginalny post z ogłoszeniem konkursu.

§ 3 NAGRODA

Nagrody w konkursie są każdorazowo wyszczególniane w postach na profilach społecznościowych zawierających jednocześnie odnośnik do niniejszego regulaminu.

Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody, zawierającą informacje o danych zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki). Nie wysłanie odpowiedzi zwrotnej z danymi adresowymi w terminie 7 dni od dnia skontaktowania się z nim Organizatora skutkuje utratą prawa do Nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, podania błędnych danych.

Nagrody zostaną wysłane w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 4 DANE UCZESTNIKÓW

Przystępując do uczestnictwa w konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest reprezentant organizatora – Sebastian Kuryło. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Procedury opisane są w polityce prywatności portalu Nerdheim.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.